ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ അടുത്ത ആഴ്ച്ച നൽകും

തിരുവനന്തപുരം: ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക നൽകാനായി ധനവകുപ്പ്. 900 കോടിയാണ് ധനവകുപ്പ് അനുവദിച്ചു. സാമ്പത്തിക പ്രിതിസന്ധി മൂലം നാലു മാസമായി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വിതരണം തുടങ്ങാനാകുമെന്നാണ് ധനവകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്.

നാല് മാസത്തെ കുടിശ്ശികയിൽ ഒരു മാസത്തെ കുടിശ്ശിക നൽകുമെന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിന് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *